Spolupráce

Spolupráce - pro genealoga/genealožku

CZ:

NAŠE RODINA uvítá nového kolegu/kolegyni ke spolupráci a péči o naše klienty v náročném ale krásném poslání – oživování historie. Zasvěcený/á ví, že nejde o práci ale o vášeň.

Naše požadavky jsou vysoké, víme. Cestování časem však není jen tak. Nemáme čas zaučovat, z toho už jsme vyrostli. 🙂 Cestovat časem chce skoro každý, ale ne všichni se to naučí.

Požadujeme:

 • Schopnost zvládat rešerše v historických pramenech, skoro bezproblémové čtení starého písma napříč stoletími.
 • Základní znalost NJ. Jiné cizí jazyky jsou vítány, nejsou však nutné. (Uvítáme např. ruský a polský jazyk ale i jiné.)
 • Sestavit rodokmen v jakémkoliv genealogickém programu.
 • Základní znalost práce na PC (Word, genealogický program) a ochota učit se novým věcem, aplikacím apod.
 • Schopnost podrobně shrnout a zachytit svou rešerši v textové podobě , řádně ji ocitovat a obhájit. (Podobně např. jako bakalářská, diplomová a jiná akademická práce.)
 • Alespoň částečná časová flexibilita, pokud máte již své zaměstnání. (Scházíme se jednou týdně – na cca 1 h přes Google Meet abychom se seznámili s výsledkem a pobavili se o průběhu, případně si navzájem poradili.)

Rozhodně pro badatele se zkušeností, historiky a jiní podobné obory, kohokoliv, kdo miluje historii a detektivní práci. Pro lidi se zápalem a radostí z bádání.

Kolegy hledáme i v jiných zemích např. polské genealogy/nadšence, také německé, maďarské, rumunské, ruské aj. 

Na e-maily bez CV a jiných dokumentů nebudeme reagovat. Na SMS a telefonáty nereagujeme. 

ENG:

OUR FAMILY welcomes a new colleague to cooperate and take care of our clients in a demanding but beautiful mission – reviving history. The insider knows that it is not about work but about passion.

Our requirements are high, we know. But time travel is not just that. We don’t have time to teach, we’ve grown out of that. 🙂 Almost everyone wants to travel through time, but not everyone will learn it.

We require:

 • Ability to handle searches in historical sources, almost trouble-free reading of the ancient script across the centuries.
 • Basic knowledge of German. Other foreign languages ​​are welcome but not required. (We welcome, for example, Russian and Polish, but also others.)
 • Build a family tree in any genealogy program.
 • Basic knowledge of working on a PC (Word, genealogy program) and willingness to learn new things, applications, etc.
 • Ability to summarize in detail and capture your search in text form, to quote it properly and to defend it. (Similar to for example, bachelor’s, master’s and other academic work.)
 • At least partial time flexibility if you already have a job. (We meet once a week – for about 1 hour via Google Meet to get acquainted with the result and talk about the course, or consult each other.)

Definitely for researchers with experience, historians and other similar fields, anyone who loves history and detective work. For people with passion and the joy of research.

We will not respond to emails without a CV and other documents. We do not respond to SMS and phone calls.

podpis:spolupráce

Napište nám